Laden...Even geduld aub...

Categorie├źn


Onze nieuwsbrief


Algemene voorwaarden

 

Algemene leveringsvoorwaarden Motorbandendiscounter.nl

 

Artikel 1 - Definities/algemeen

A) Afnemer: degene aan wie de aanbieding is gericht of die aan de Motorbandendiscounter.nl opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten of levering van zaken.

B) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Motorbanden.nl en de afnemer gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten.

C) Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Artikel 2 - Offertes/prijzen

A) Tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Elke aanbieding van Motorbandendiscounter.nl kan slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Aanbiedingen gelden maximaal 7 dagen vanaf plaatsen op de internetsite van Motorbandendiscounter.nl en zijn geldig zolang de voorraad strekt.

B) De door Motorbanden.nl opgegeven prijzen gelden voor levering in Nederland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

C) Prijsopgaven zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Bijkomende kosten zijn maximaal € 2.50 administratiekosten en de wettelijke verwijderingsbijdragen.

Artikel 3 - Levering en levertijd

A) Door Motorbandendiscounter.nl opgegeven levertijden en andere data zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Motorbandendiscounter.nl schriftelijk, bij aangetekend schrijven, in gebreke te worden gesteld. Daarbij zal aan Motorbandendiscounter.nl een redelijke termijn worden gegund, waarbinnen deze alsnog kan nakomen. Als redelijke termijn geldt een periode van twee weken na het verstrijken van de opgegeven levertijd.

B) Zodra zaken bij Motorbandendiscounter.nl ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd of diensten als verleend.

C) De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip dan door Motorbandendiscounter.nl is opgegeven te accepteren. Motorbandendiscounter.nl kan verkochte zaken in gedeelten leveren en/of factureren.

Artikel 4 - Overmacht

A) Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die de normale nakoming van een verbintenis verhinderd, en welke niet aan Motorbandendiscounter.nl is toe te rekenen. Als dergelijke omstandigheden (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) gelden in ieder geval: stakingen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet¬voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Motorbandendiscounter.nl afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening, algemene vervoersproblemen etc.

B) Motorbandendiscounter.nl kan zich ook op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat Motorbandendiscounter.nl haar verbintenis had moeten naleven.

C) Gedurende de toestand van overmacht worden de levering-en andere verplichtingen van Motorbandendiscounter.nl zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Motorbandendiscounter.nl niet mogelijk is, langer duurt dan 2 weken, kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4d, ontbinden waarbij in dat geval geen verplichting tot schadevergoeding bestaat.

D) Heeft Motorbandendiscounter.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan Motorbandendiscounter.nl het al geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het al geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 5 - Risico- en eigendomsovergang

A) De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt draagt het onderhavige risico vanaf het moment waarop het transport aanvangt, daarbij is deze gehouden het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.

B) De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.

C) Iedere levering van zaken door Motorbandendiscounter.nl aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van overeenkomst is gehouden met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

D) Motorbandendiscounter.nl kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst ontbinden en de door hem geleverde zaken terug nemen zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, dan verleent de afnemer Motorbandendiscounter.nl vrije toegang tot de geleverde zaken.

E) Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde daarop enig ander recht verlenen, behoudens indien sprake is van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer.

F) Motorbandendiscounter.nl is niet verantwoordelijk voor het door de afnemer verkeerd bestelde aankoop. De afnemer dient het gekochte artikel af te nemen en te betalen. Mocht de afnemer hier niet aan voldoen worden er kosten berekend conform artikel 7f.

Artikel 6 - Betaling

A) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen via vooruitbetaling. Indien partijen zijn overeengekomen dat de levering niet via vooruitbetaling zal geschieden, dient betaling door de afnemer op de door Motorbandendiscounter.nl aangegeven wijze te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen. Betaling dient in alle gevallen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Indien opgenomen dienen de goederen te worden voldaan bij aflevering.

B) Door de afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats tot afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

C) De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vergoeding wegens renteverlies verschuldigd van 1% per maand, of indien de wettelijke rente hoger mocht zijn, de wettelijke rente. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt berekend, verhoogd met de over dat jaar verschuldigde rente.

D) Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. In ieder geval is de afnemer het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd met een minimum van € 85,00

Artikel 7 - Reclame

A) De afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Motorbandendiscounter.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De afnemer is gehouden Motorbandendiscounter.nl terstond schriftelijk in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De afnemer dient dit onderzoek en de betreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 dagen na de levering.

B) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig te doen.

C) Motorbandendiscounter.nl staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens in geval van:

  • niet inachtneming van door Motorbandendiscounter.nl en/of producent of importeur gegeven aanwijzingen en/of voorschriften
  • bij gebruik in competitieverband en/of gebruik buiten de openbare weg
  • gebreken voortkomend uit normale slijtage
  • montage of reparatie door derden
  • toepassing van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of kwaliteit van toegepaste materialen
  • materialen of zaken die door de afnemer aan Motorbandendiscounter.nl ter bewerking zijn verstrekt
  • materialen, zaken en werkwijzen voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.

D) Indien Motorbandendiscounter.nl op grond van artikel 7c zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom. Indien de afnemer de zaken al in gebruik heeft genomen, is Motorbandendiscounter.nl gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.

E) Mankementen en/of fabricagefouten, zoals hoogteslag dienen binnen 7 dagen na ontvangst of montage van de banden te worden gemeld bij Motorbandendiscounter.nl. Dit dient per e-mail of brief te geschieden. Na deze periode worden mankementen die verwijtbaar kunnen zijn aan het gebruik niet gehonoreerd.

F) Bij (ver)koop op afstand is er geen fysiek contact tussen de koper en de verkoper en het product. Om u als consument extra bescherming te bieden, is er wettelijk bepaald dat u een bedenktijd (zichttermijn) heeft van zeven werkdagen op producten die u koopt via internet, e¬mail, postorderbedrijf, telefoon, bestelbonnen of fax. Die zeven dagen gaan in na ontvangst van het product. Voor banden geldt dit ook mits deze banden niet gemonteerd zijn geweest, of men deze heeft getracht te monteren. Banden dienen in nieuwstaat zoals geleverd te verkeren. Wilt u een product terugzenden, meld dit dan eerst (binnen de zeven werkdagen), dit kan telefonisch of per e-mail geschieden. U mag de banden niet zelf opsturen zonder onze toestemming. Voor retourname zal Motorbandendiscounter.nl kosten in rekening brengen van maximaal 25 euro per band. Deze kosten worden berekend om de vervoers en administratiekosten te dekken, bij lagere kosten worden dan ook deze kosten maximaal doorberekend.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

A) De aansprakelijkheid van Motorbandendiscounter.nl is beperkt tot nakoming van de in artikel 7c omschreven verplichtingen.

B) Voor directe of indirecte schade aan personen, zaken of het bedrijf van de afnemer en/of derden als gevolg van gebreken in door Motorbandendiscounter.nl geleverde zaken en/of diensten is Motorbandendiscounter.nl niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld. Motorbandendiscounter.nl is niet aansprakelijk voor gebreken in door Motorbandendiscounter.nl geleverde zaken en/of diensten welke het gevolg zijn van opzet of grove schuld van haar personeel of derden waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. Motorbandendiscounter.nl is niet aansprakelijkheid voor verkeerde montage en/of beschadigingen van goederen die door montagepartners van Motorbandendiscounter.nl geschieden.

C) De aansprakelijkheid van Motorbandendiscounter.nl is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Motorbandendiscounter.nl beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.

D) Motorbandendiscounter.nl is, binnen een redelijke termijn, verplicht om in geval van schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaak, voor zover hij deze zaak niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van zijn leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend te maken.

E) Kan Motorbandendiscounter.nl niet aan de verplichting van artikel 8d voldoen, of heeft Motorbandendiscounter.nl de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is hij niet verder aansprakelijk dan waartoe hij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) is gehouden.

F) Motorbandendiscounter.nl is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt doordat het in voorraad hebben, verhandelen etc. van de geleverde zaak inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen

A) Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

B) In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen Motorbandendiscounter.nl en afnemer, in geval de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, ter berechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in wiens rechtsgebied de Motorbandendiscounter.nl statutair gevestigd is.

Bovenstaande algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nr. 17275599